หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณปทุมวดี นาคพล ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณปทุมวดี นาคพล 
ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “สื่อในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับความพร้อมในการทำงาน ” ให้แก่นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และ เรื่อง “บุคลิกภาพในการทำงาน” ให้แก่นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562   เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านทั้งหมด : 159 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 8/2/2019 9:37:44 AM