หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “กรุงไทยรัก Smart University ”


ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ กรุงไทยรัก Smart University ”  ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้อง 203  อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมและเรียนรู้ผ่านเกมรอบรู้เรื่องการเงินกับน้องวายุ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ในด้านการเงิน การใช้จ่าย ป้องกันภัยคุกคามทางการเงิน และเห็นความสำคัญของการออม  ได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนา  พฤกษมาศ ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช  คุณณหทัย  พรหมเดชะ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และ อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมในพิธีเปิด   โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 350 คน


อ่านทั้งหมด : 163 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 2/20/2020 9:50:08 AM