หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

งานภาคราชการ


#หัวข้องาน
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 383 อัตรา
3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563
4 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดสอบรับราชการเป็นตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา (ชาย/หญิง) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฏาคม 2563
5 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฏาคม 2563
6 กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางวอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-30 กรกฏาคม 2563
7 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฏาคม 2563
8 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฏาคม 2563
9 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฏาคม 2563
10 กรมส่งเสริมการเกษตร
12345