หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- มีประสบการณ์ในระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน 
1. เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. จัดทำขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การจัดทำ TOR มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย กฏหมาย พรบ. ระเบียบด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรีในบริหารธุรกิจการจัดการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการจับประเด็นและสรุปความ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office และหากมีความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Visio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1. บริหารจัดการ ติดต่อ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
3. จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. อัตราค่าจ้าง
4.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคระห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท/เดือน
4.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท/เดือน

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3401-5 โทรสาร 0-7567-3420 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ 
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาทได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ถึง 19 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ถึง 19 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี"สำรอง" ไว้มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับและหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 199 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/12/2019 2:23:54 PM