หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี   มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (paper) ไม่ต่ำกว่า 513  หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 153  หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน หรือเทียบเท่า 
- ผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้สำเร็จ  มีมนุษยสัมพันธ์  มีทักษะหรือความชอบในงานติดต่อประสานงานทั้งโดยการพูดและการเขียน
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
- มีความชำนาญในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ต   และมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานสำนักงานโดยเฉพาะ MS Office
- สามารถพัฒนางานหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าที่
- ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านต่อไปนี้อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษานานาชาติ  งานบุคคล  งานติดต่อกับต่างประเทศ  ดูแลเว็บไซต์ สื่อออนไลน์  จัดการข้อมูลเชิงระบบ  งานแผนงานโครงการ
งานบัญชีหน่วยงาน 
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
https://www.wu.ac.th/th/news/18038

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 17 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/5/2020 9:53:50 AM