หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาบริหารธุรกิจ/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1 ปี พร้อมหนังสือรับรอง
- สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และประสานงานโต้ตอบได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อออนไลน์ เช่น Photoshop/Illustrator/Infographic/Grenier Pro โปรแกรมตัดต่อคลิปวีดิโอ สามารถผลิต Online content เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ และสามารถสร้างหรือผลิตคลิปวีดิโอได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้
- สามารถปฏิบัติงานอกเวลากทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18039ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 103 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/5/2020 9:55:39 AM