หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน


 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  (Education Technology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา
- มีทักษะดังต่อไปนี้  Active Learning, Courseware Design and Development, Online Learning Design & Development, Instructional Design, Multimedia Designer, Teaching and   Learning Professional Development  
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)  คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- สามารถใช้งานโปรแกรมในการออกแบบและการพัฒนาสื่อการศึกษาได้ดี    เช่น Photoshop Illustrator รวมถึงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การสร้าง Motion Graphics เป็นต้น
- มีทักษะในการทำวิจัยได้ เช่น วิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น

 คุณสมบัติอื่น ๆ 
     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18041

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 103 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/5/2020 9:58:45 AM