หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร วันที่ 15-25 มิถุนายน 2563


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล หรือประสบการณ์ที่ตรงกับงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) การจัดการข้อมูลสารสนเทศบริหารงานบุคคล การสืบค้นหรือการ Query ข้อมูล เพื่อออกรายงานจากระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ใช้สนับสนุนงานให้กับงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) กำหนดหรือปรับปรุงขอบเขตความต้องการ (Requirement) ระบบงานหรือระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบุคคล
(3) ประสานดำเนินการพัฒนาระบบงานหรือระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคคลกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดที่เกี่ยวข้อง
(4) งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การขึ้นเงินเดือนประจำปีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ตั้งแต่วันที่ 15-25 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18073


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 111 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/15/2020 10:14:57 AM