หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์
- กรณีมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(2) บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(3) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(4) ประสานงานการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ สำหรับใช้ในการซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(5) ออกแบบ พัฒนา จัดสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
(6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน วุฒิ ปวส. อัตราเดือนละ 12,990 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18040

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2563


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 207 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/15/2020 10:20:59 AM