หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 15 - 19 มิถุนายน 2563


ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่ 3/2563
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.  บุคลากร  1 อัตรา
2.  นักวิชาการการเงินและบัญชี   4  อัตรา
3.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา
4.  นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
5.  นักวิชาการพัสดุ   1 อัตรา
6.  นักประชาสัมพันธ์  1  อัตรา
7.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 อัตรา
3.  นายสัตวแพทย์  1  อัตรา

สมัครทางเว็บไซต์ : http://job.rmutsv.ac.th/
 วันที่เปิดรับสมัคร 15 - 19 มิถุนายน 2563.


ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 19 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/15/2020 11:19:55 AM