หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตำแหน่ง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ในระดับดีโดยต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการและวิจัย
- เป็นผู้สนใจใฝ่รู้กระตือร้นในการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18137

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2563


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 285 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/25/2020 4:00:25 PM