หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย สังกัดวิชาสาขาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์


รับสมัครพนักงานสายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย สังกัดวิชาสาขาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย
1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญษโทหรือปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทศาสตร-บัณฑิต ฑันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต และเภสัชบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25
1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือผลสอบอื่นเทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร ดังนี้ั
CEFR B2/WU-TEB84/ IELTS 6.5/ TOEFL IBT (Internet-Based Test)80/ TOEFL PBT (Paper-Based Test) 550/TOEFL ITP  (Institutional Testing Program) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 254 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/6/2020 11:01:58 AM