หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
(3) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 375 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
(4) มีทักษะในการติดต่อประสานงานและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
(5) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้
(6) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(7) มีความชำนาญในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
(8) มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจ และทุ่มเทในการทำงาน และมีทัศนติเชิงบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
(9) มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ
(10) สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18747
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 163 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/20/2020 2:09:30 PM