หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานผู้ช่วย 24 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่ 15-25 ม.ค. 2562


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานผู้ช่วย 24 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่ 15-25 ม.ค. 2562

(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
(4) ตําแหน่งผู้ช่วยนกวั ิชาการสุขาภิบาล จํานวน 2 อัตรา
(5) ตําแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
(6) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
(7) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
(8) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 5 อัตรา
(9) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
(10) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
(11) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
(12) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อม
เอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ (แต่งกาย
ชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนต์กางแกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด ร้องเท้าแตะ)
ระหว่างวันที่ 15 – 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 129 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/14/2019 5:10:55 PM