หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาดหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง 
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ดังนี้ 
ก. ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิปริญญาโทในการสมัครจะต้องมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 
ข. ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิปริญญาตรีในการสมัครจะต้องมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายเป็นอย่างน้อย โดยหากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี และหากจบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถวางแผนการตลาดได้ รวมถึงมีกลยุทธ์ในการขาย
- สามารถกำกับควบคุมและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้มีกำไรและตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/14036
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 142 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/15/2019 10:58:43 AM