หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
1.2 มีความรู้ความสามารถในการบริหารศูนย์สมาร์ทฟาร์มหรือหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นอย่างดี
1.4 เข้าใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.5 สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้
1.6 สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
1.7 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/14918
สมัครได้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 131 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/15/2019 10:58:54 AM