หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565 ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านภาค ก)


ประกาศสำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช.-ปวส) ได้แก่
1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   จำนวน 15 อัตรา
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  (วุฒิปริญญาตรี) ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
2. นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
3. นักนันทนาการปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา
4. นักบัญชีปฏิบัติการ   จำนวน 5 อัตรา  
5. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ  จำนวน 7 อัตรา
6. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   จำนวน 7 อัตรา
7. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  จำนวน 13 อัตรา
8. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
9. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   จำนวน 2 อัตรา
10. บรรนารักษ์ปฏิบัติการ   จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ กรุงเทพมหานคร หรือการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิ การศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 1 มิถุนายน 2565

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565”

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1WqGT_FasxjST3W6gEfKmXhko-_peDmCe/view?usp=sharing

ที่มาข้อมูล www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 6 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 5/11/2022 1:18:13 PM