หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเซฟ สำนักวิชาการจัดการ


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน  ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเซฟ สำนักวิชาการจัดการ   จำนวน 1 อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางคหกรรมศาสตร์/อาหารและโภชนาการ/การโรงแรม/ธุรกิจอาหารและการจัดการครัว/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (2)  มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

          (3)  มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางในการประกอบอาหารทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และเบเกอรี่

          (4)  มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นได้เป็นอย่างดี  

          (5)  มีความซื่อสัตย์สุจริต

          (6)  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

          (7)  มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการประสานงาน  ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ

          (8)  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง  และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

          (9)  หากมีประสบการ์ทำงานที่ตรงกับงานไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

          สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  งานแผนยุทธศาสตร์  งบประมาณ และแผนปฏิบัติการของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณ์  ดังนี้

          (1)  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณ์และห้องอาหารครัวโปรเซฟ

          (2)  วางแผนและดำเนินการจัดซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บรักษาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการด้านการประกอบอาหาร

          (3)  จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการด้านการประกอบอาหาร

          (4)  จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

          (5)  ควบคุมและตรวจสอบความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

          (6)  ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ฝึกฯ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยในการทำงาน

          (7)  ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลรักษา วัตถุดิบคงคลัง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว และครุภัณฑ์ครัวและห้องอาหารรายวันให้พร้อมใช้งานสม่ำเสมอ

          (8)  ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่และระบบต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ เช่น ความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น

          (9)  งานฝึกอบรมและงานบริการวิชาการ

          (10)  งานติดต่อประสานงานบุคลากทั้งภายในและภายนอก

          (11)  ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์

          (12)  ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราเงินเดือน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 17,400 บาท

            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/21391
 
ประกาศ ณ 7 มิ.ย. 2565


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 20 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/9/2022 10:01:36 AM