หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเก็บข้อมูลทางสถิติ


วันที่ประกาศ: 04/04/2565 - อ่าน: 18
หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางเคมี และชีวภาพ

- ออกแบบแบบบันทึก/แบบรวบรวมข้อมูล/ความคิดเห็น

- ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและเอกสารวิชาการ และประสานการทำงานกับผู้เกี่ยวข้อง บริหารจัดการงานประชุม สัมมนา บริการวิชาการ

- นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ และ ผลการศึกษาวิจัย ในเวทีต่าง ๆ ตามมอบหมาย

- ผลิต/เผยแพร่ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา การค้นคว้า การสำรวจและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

- หากมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา อาหาร หรือเครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี

- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

- มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA

- มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

- สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการทางวิชาการได้

- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทำลายสุขภาพ

- อัตราเงินเดือน: ตามอัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัคร :

- ประวัติส่วนบุคคล (Resume)

- สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาผลการศึกษา (transcript) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

- สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 

วิธีการสมัคร:

- ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง

- ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

- ส่งเอกสารการสมัครผ่าน E-mail

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมายัง

อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์

222 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร. 082-615-3614  E-mail address: bhudsaban.su@wu.ac.th

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 30 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/4/2022 3:38:03 PM