หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

(3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

(4) มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

(5) ใช้งานโปรแกรม MS Office, MS Office 365 และ Google Apps ได้ในระดับดีมาก

(6) สร้างสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ เช่น Infographic การตัดต่อวิดีโอ การสร้างคลิป การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Tiktok) ได้เป็นอย่างดี

(7) มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ

(8) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(9) มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่

(10) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

(11) มีประสบการณ์ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(12) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) งานสนับสนุนการเรียนการสอน (ดูแลห้องปฏิบัติการ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาทั่วไป สัมมนา สหกิจศึกษา ศึกษาดูงาน โครงงาน การปฏิบัติการภาคสนาม และรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษ/วิทยากร)

(2) งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา (ประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และที่ปรึกษากิจกรรม)

(3) งานสนับสนุนการบริหารหลักสูตร (งานประชุม งานเอกสาร งานจัดระบบข้อมูลของหลักสูตร งานโครงการ/กิจกรรมของหลักสูตร และงานงบประมาณหลักสูตร)

(4) งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร (งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร)

(5) งานประกันคุณภาพหลักสูตร (งานประชุม งานเอกสาร งานจัดทำรายงาน งานจัดทำระบบข้อมูลประกันคุณภาพของหลักสูตร)

(6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร สำนักวิชา หรือมหาวิทยาลัย

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   https://www.wu.ac.th/th/news/21194
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  12 เมษายน 2565

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 23 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/18/2022 11:28:37 AM