หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ 2 อัตรา


วันที่ประกาศ: 28/04/2565 
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน  ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ  จำนวน 2 อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล     พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)

            (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

            (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

            (3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

            (4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Internet และโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

            (5) มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี

            (6) ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

            (7) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

     2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)

            (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

            (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

            (3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

            (4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Internet และโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

            (5) มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี

            (6) ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

            (7) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

     4.1  ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)

            (1)  ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร 

                   (1.1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

                   (1.2) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย

            (2)  ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 

                   (2.1) ประสานงานการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และประเมินรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติหลักสูตร

                   (2.2) ประสานงานอาจารย์พิเศษและวิทยากร

                   (2.3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                   (2.4) ประสานงานและตรวจข้อมูลการลงทะเบียน

                   (2.5) ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

                   (2.6) เป็นกรรมการคุมสอบที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา

                   (2.7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

                   (2.8) ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมภาคสนาม และการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา

            (3)  ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

            (4)  ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และงานวิชาการ

            (5)  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัลกับหน่ยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

            (6)  ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

            (7)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    4.2  ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)

           (1)  ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร 

                 (1.1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                 (1.2) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย

          (2)  ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 

                 (2.1) ประสานงานการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และประเมินรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติหลักสูตร

                 (2.2) ประสานงานอาจารย์พิเศษและวิทยากร

                 (2.3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                 (2.4) ประสานงานและตรวจข้อมูลการลงทะเบียน

                 (2.5) ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

                 (2.6) เป็นกรรมการคุมสอบที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา

                 (2.7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

                 (2.8) ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมภาคสนาม และการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา

         (3)  ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

         (4)  ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และงานวิชาการ

         (5)  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาการจัดการโลจิสติกส์กับหน่ยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

        (6)  ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

        (7)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราเงินเดือน   วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/21244


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 23 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/29/2022 10:21:36 AM